เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

 
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 10,528
  • Yesterday: 46,177
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 8,034,543
  • 2022: 4,853,534
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,984
  • Daily: 47,619
  • Monthly: 1,448,436
  • Yearly: 17,381,039
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
   ITAโรงพยาบาลพนา ปีงบ 2563   EB 1 เรื่องวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ 27 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

   EB1 (1) บันทึกข้อมูลรายงานผู้บริหารรับทราบ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

   EB1 (2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

   EB1 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB 2 เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 18 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

   EB2 (1) บันทึกข้อมูลรายงานผู้บริหารรับทราบ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

   EB2 (2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ ลงนามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน

   EB2 (3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

   EB2 (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB 3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   จำนวน 2 โครงการ ณ 27 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

   EB3 (1) วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป   จำนวน 1 โครงการ

   EB3 (2) วงเงินสูงสุด   จำนวน   1 โครงการ

   EB3 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB 4 เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของคลังวัสดุทุกประเภท รวม 6 คลัง ณ 14 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

   EB4 (1) บันทึกสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562

   EB4 (2) บันทึกสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562

  EB 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน ณ 20 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน ณ 20 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน ณ 20 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ณ 4 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 9 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 9 มี.ค.2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 10 ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ณ 4 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 11 ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ 4 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 12 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงาน ณ 12 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 13 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ณ 11 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 14 ข้อมูลการรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานปีงบประมาณ 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 15 นำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตขอผู้บริหารต่อสาธารณชน ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 16 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ณ 3 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 17 เผยแพร่ข้อมูลการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 18 ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 19 ข้อมูลการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่   ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 20 เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ณ 3 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 21 ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 22 เผยแพร่ข้อมูลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ณ 3 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 23 ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 24 ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน ปี 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 25 นำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ ณ 7 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  EB 26 นำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ณ 7 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2019-12-04 (2081 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]